Begin main content
Zoek · Hoofdpagina

Doelstellingen

Statutaire doelstellingen

 1. Het gehele openbare leven in Nederland dient zich in het Nederlands af te spelen.
 2. Er moet een dam opgeworpen worden tegen de instroom van vreemde (Engelse) woorden in onze taal.
 3. Het gebruik van vreemde woorden die in onze taal zijn opgenomen dient te worden ontmoedigd.
 4. Het gebruik van het Engels op radio en televisie moet worden verminderd.
 5. Er dient gestreefd te worden naar het behoud van het Nederlands taalgebied (hiertoe worden ook de landen gerekend waar Afrikaans gesproken wordt).
 6. Er moet worden bevorderd dat de kennis van het Nederlands buiten ons taalgebied toeneemt.
 7. Onze landsbestuurders dienen meer taalfierheid te tonen en in het buitenland zoveel mogelijk van het Nederlands gebruik te maken.
 8. Al het onderwijs in Nederland moet in het Nederlands gegeven worden.
 9. De Nederlandse regering dient van haar veto-recht gebruik te maken indien er pogingen worden ondernomen het Nederlands als ambtelijke werktaal van de Europese Unie af te schaffen.
 10. Het moet wettelijk verboden worden in Nederland te adverteren in een vreemde taal, zonder de Nederlandse vertaling erbij te vermelden.
 11. Alle opschriften en aanduidingen op Nederlands grondgebied dienen uitsluitend in het Nederlands te zijn gesteld.
 12. Vreemdelingen (ook Engelstaligen) die zich in ons land willen vestigen of die zich reeds in ons land gevestigd hebben moeten contractueel verplicht worden onze taal te leren, waarna er na een vast te stellen tijdsduur een taalexamen moet worden afgelegd.